Beta czym jest i jak się nią posługiwać? Blog Squaber

0,7 oznacza, że jeżeli stopa zwrotu z indeksu rynkowego wzrośnie o 1% to stopa zwrotu z akcji analizowanej spółki wzrośnie średnio o 0,7%. Wskaźnik beta poniżej 1, oznacza spółkę bezpieczną bardziej niż rynek (mniej wrażliwy kurs akcji na czynniki zewnętrzne). Beta większa od 1, to spółka bardziej ryzykowna od portfela rynkowego. Wskaźnik beta poniżej zera oznacza ujemną wrażliwość spółki na czynniki zewnętrzne, które dla całego rynku stymulują wzrost stopy zwrotu. Współczynnik beta jest elementem modelu Sharpa, który pozwala obliczyć stopę zwrotu inwestycji z danej akcji. Współczynnik beta można rozpatrywać w dwóch kontekstach, w kontekście historycznym, czyli do oceny już dokonanych inwestycji i do przeprowadzenia analizy fundamentalnej lub w kontekście przyszłym.

Taki stan rzeczy jest dość zrozumiały, biorąc pod uwagę zmienność surowców, które mają na nie wpływ. Wskaźnik ten jednak może być pomocny w przypadku dywersyfikacji portfela. W naszych artykułach wyjaśniamy po kolei kluczowe wskaźniki i za każdym razem te, które bez problemu znajdziesz na naszej stronie.

Jest to parametr wskazujący na stopień korelacji zmian stóp zwrotu z inwestycji w daną akcję a stopami zwrotu z indeksu rynkowego. Pozwala on na obliczenie w przybliżeniu stopy zwrotu z inwestycji w daną akcję a tym samym ocenienie ryzyka związanego z inwestycjami w daną spółkę. Ten wskaźnik umożliwia inwestorom oszacowanie ryzyka i zainwestowanie kapitału tak, by opracować własną strategię inwestowania w mniej lub bardziej ryzykowne akcje. Współczynnik beta jest miarą ryzyka systematycznego określającego stopień podatności zmiany cen akcji na zmiany całego rynku.

Najniższą betą charakteryzuje się telekomunikacja, co potwierdza obiegową opinię, że to defensywna branża. Jednocześnie dziwi zbliżony charakternieruchomości i budownictwa, które raczej uważane są za branże „ofensywne”. Ponadto, współczynnik beta potrafi bardzo mocno zmieniać się w czasie, co pokażę w dalszej części artykułu. W teorii współczynnik beta wydaje Kalkulator Forex się bardzo ciekawym narzędziem, jednak w praktyce pojawiają nie jest tak „różowo”. W odniesieniu spółek, które charakteryzują się betą powyżej 1 raczej nie używa się specjalnego określenia, ale na potrzeby tego wpisu nazwiemy je spółkami ofensywnymi. Dla osób, które są skłonne do ryzyka i nie boją się spekulacji, dobrym wyborem są portfele agresywne.

Beta nie znajduje zastosowania do pomiaru ryzyka inwestowania w dany składnik aktywów. Ale mierzy kwotę związaną z ryzykiem, którą inwestycja zwiększyłaby w istniejącym portfelu. Publikowane przez nas raporty dotyczą spółek, których statystyczny poziom ufności (odwrotność współczynnika istotności) dla wyników kalkulacji wyniósł co najmniej 90%.

Ten rok może być zdecydowanie lepszy dla inwestorów

Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału. Pierwsza grupa wykresów – spółkidefensywne (wykresy pogrupowane według okresu notowań). Do najbardziej defensywnych spółek należą Cyfrowy Polsat, Grupa Azoty, Eurocash czy Wawel. W przypadku polskiego rynku jest akurat w miarę łatwo – przeważnie przyjmuje się indeks WIG.

Natomiast, jeżeli zmienna BETA jest większa od 1, to znaczy, że akcje są bardziej zmienne niż ogólna zmienność na rynku. Dla przykładu-jeśli BETA danej spółki wynosi 1.4 oznacza to, że cena akcji tej spółki jest o 40% bardziej zmienna w porównaniu do rynku. Jeśli masz wątpliwości spróbuj skorzystać z naszego segregatora inwestycyjnego. Z drugiej strony, jeżeli BETA jest mniejsza od 1, oznacza to, że cena akcji danej spółki jest mniej zmienna niż rynek.

współczynnik beta dla spółek giełdowych

Beta w tym modelu jest miarą wrażliwości, a do jej obliczeń można wykorzystywać nie tylko historyczne dane o stopach zwrotu, lecz także wszelkie inne informacje o analizowanej spółce. Obliczone w ten sposób dwie Bety są następnie uśrednione średnią ważoną. Oszacowanie obejmuje stopę zwrotu na koniec każdego miesiąca w Co dzieje się dalej po Wielkiej Brytanii PM Johnson pisze Brexit list opóźniony okresie ostatnich 5 lat, chyba że okres notowań spółki jest krótszy. Z analizy wykluczono obserwacje nietypowe, skrajnie odbiegające od przeciętnych. W tym kontekście możliwość przyjmowania wartości ujemnych jest wadą tego modelu. Ujemna beta oznacza, że ujemna będzie również wymagana przez inwestora premia za ryzyko.

Wszelkie decyzje finansowe i inwestycyjne czytelnicy podejmują na własną odpowiedzialność. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści były poprawne. Jednak mogą zdarzać się błędy i z tego tytułu nie ponosimy odpowiedzialności.

Na potrzeby sprawozdawcze i transakcyjne, w ramach fuzji i przejęć, aportu, czy zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego. Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał. W niektórych przypadkach zdarzały się krótkie okresy, kiedy beta wznosiła się ponad 1 – Kety , Amrest i Kernel . Jednak zdecydowaną większość czasu beta nie wychylała się ponad 1. Na koniec przyjrzymy się poszczególnym spółkom, analizując te które należą do indeksów WIG20 i mWIG40.

Treści dostępne w Serwisie Squaber zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów lecz mają one jedynie charakter informacyjny. Mierzy on zmianę stopy zwrotu z akcji przy zmianie wartości indeksu o 1 procent. Z tego względu Bety powyżej 1 znaczą akcje agresywne (silniej reagujące, niż indeks), zaś te między 0 Aktualizacja rynku – 1 listopada – Dziki początek a 1 – defensywne (słabiej reagujące). Wartości ujemne Bety to odwrotna zależność, przy czym również tutaj można wyróżnić akcje ujemnie defensywne i ujemnie agresywne. Beta wskazuje, o ile punktów procentowych zmieni się stopa zwrotu z waloru, jeśli stopa zwrotu wybranego indeksu rynku ulegnie zmianie o 1 procent (Gołębiowski, Tłaczała 2009, s. 212).

Jest on powszechnie stosowany jako parametr stopy dyskontowej wykorzystywanej do wyceny podmiotów gospodarczych metodą DCF. Współczynnik beta pozwala ustalić poziom ryzyka branży w stopie dyskontowej, który jest iloczynem wskaźnika beta i premii za ogólne ryzyko rynku. Beta, a więc risk factor jest stosunkowo prosta do zinterpretowania. Jeśli wskaźnik wynosi 1 dla akcji danej spółki notowanej na giełdzie, to znaczy, że zachowuje się ona tak samo jak rynek. W sytuacji, gdy parametr ten jest wyższy niż 1, to oznaka, że inwestowanie w te akcje wiąże się z większym ryzykiem, ponieważ są one bardziej podatne na zmiany niż rynek. Także jest to sygnał dla inwestora, że ma do czynienia ze spółką agresywną, bo w przypadku, gdy WIG wzrasta lub spada o 1 proc., akcje spółki silniej reagują na tę zmianę.

Współczynnik beta

Większe wahania będą widoczne przy krótszym horyzoncie czasowym, ponieważ dla nich widoczne są silniejsze zmiany na przestrzeni czasu. Wartości współczynnika mogą ulegać zmianie po każdej sesji, stąd duże znaczenie będzie miała przyjęta długość okresu obliczeń, co zostanie omówione w dalszej części artykułu. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji. W grupie „Banki” ze względu na specyfikę tej branży, nie szacowano beta odlewarowanego i lewarowanego. Treść niniejszego serwisu ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a zawarte tu treści są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Niniejszy serwis w żadnym stopniu nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

  • Dlatego należy być świadomym, jakie nowe zmiany mogą na nim zachodzić, które mogłyby wpłynąć na wycenę akcji interesujących nas spółek.
  • Najniższą betą charakteryzuje się telekomunikacja, co potwierdza obiegową opinię, że to defensywna branża.
  • Inwestorzy mają przybliżoną wiedzę na temat tego, jak będą się zmieniały stopy zwrotu z danych akcji, w porównaniu do zmian rynku, co pozwala im na racjonalne podjęcie decyzji, w co zainwestować kapitał.
  • Wskaźnik beta poniżej 1, oznacza spółkę bezpieczną bardziej niż rynek (mniej wrażliwy kurs akcji na czynniki zewnętrzne).
  • Im wyższy jest wskaźnik beta, tym większa zmienność kursu akcji w porównaniu z indeksem.

W jego przypadku czynniki dotyczą nie całego rynku, a wybranych spółek lub branż. Przykładowo mogą to być zmiany kadrowe wśród zarządu albo debiut spółki na nowym rynku. Inaczej nazywa się je ryzykiem rynkowym lub ryzykiem niedywersyfikowalnym. Na ten rodzaj ryzyka wpływają czynniki makroekonomiczne, którym podlegają wszystkie spółki. Zalicza się do nich na przykład stopę bezrobocia, stopę inflacji, stopy procentowe, ceny kluczowych surowców czy tempo wzrostu PKB.

Rząd po cichu ogranicza inwestycje. Zabiera czas na odzyskanie pieniędzy

Beta 250-sesyjna możliwa jest do obliczenia dopiero po upływie 251 sesji od początku notowań danego waloru. 1 dodatkowa sesja wiąże się z faktem, że dopiero po zakończeniu drugiego dnia notowań waloru można wyznaczyć pierwszą, dzienną stopę jego zwrotu. Jak możemy zaobserwować, wartości Bety na przestrzeni dwóch dekad ulegały fluktuacją.

współczynnik beta dla spółek giełdowych

Aby zdywersyfikować portfel i ograniczyć ryzyko inwestycji, należy wybrać te akcje o niskim współczynniku beta. Natomiast przy planach zwiększenia potencjalnych zysków (przy czym wiąże się to ze wzrostem ryzyka) inwestor powinien zdecydować się na akcje o wyższym wskaźniku beta. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem. Miej również na uwadze to, że większość inwestorów traci pieniądze na rynkach OTC.

Wskaźnik beta dla spółek, których wyniki obliczeń według powyższej metodologii wskazywały na niższy poziom ufności, nie zostały uwzględnione w opracowanych raportach. W nielicznych przypadkach, kiedy oszacowany wskaźnik beta nie odbiegał od średniej w branży, zaakceptowano wskaźniki z niższym niż 90% poziomem ufności. Przede wszystkim w zależności od przyjętych założeń (interwał, zakres czasowy), wartość współczynnika korelacji może być zupełnie inna.

Lista wskaźników dostępnych w Squaber.com

Krótkie Bety charakteryzują się silniejszymi zmianami na przestrzeni czasu. Na moment pisania tego artykułu, najwięcej walorów z Betą ujemną występuje na rynku NewConnect, dla nich też ten wskaźnik osiąga najniższe wartości. Na ten moment jednymi z najniższych wartości Beta na rynku głównym GPW cechuje Milkiland N.V. Po wyeliminowaniu dni, kiedy walor ten nie miał notowań, wykres 250-sesyjnej Bety na tle stóp zwrotu przedstawia się tak, jak na rysunku 4.

Dlatego należy być świadomym, jakie nowe zmiany mogą na nim zachodzić, które mogłyby wpłynąć na wycenę akcji interesujących nas spółek. Parametr ten nie jest stabilny i znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku krótkookresowej oceny ryzyka. Beta dla waloru zeszła do wartości ujemnych na początku 2018 roku i jak na razie taką pozostaje. Warto zauważyć jednak, że wcześniej bywała ona bardzo wysoka, osiągając nawet poziom 2. Małe zagęszczenie stóp zwrotu w ostatnich miesiącach jest spowodowane przerwami w notowaniach akcji tej spółki. W odróżnieniu od ryzyka systematycznego występuje jeszcze ryzyko specyficzne.

Najczęściej wykorzystywane są miesięczne lub tygodniowe stopy zwrotu, jednak w celu uzyskania najbardziej precyzyjnych wyników można używać stóp dziennych. Należy pamiętać, że czas interpretowanych danych indeksu giełdowego oraz cen akcji musi być taki sam. Odpowiednią próbką do interpretacji są wyniki z co najmniej 10 notowań. Gdy beta jest poniżej 1, to cena akcji danej spółki jest mniej zmienna niż rynek. Tym samym inwestycje w akcje danej spółki są bezpieczniejsze, ponieważ jest ona mniej wrażliwa na czynniki zewnętrzne.

JAK INWESTOWAĆ NA GIEŁDZIE – konferencja online 19-20 maja

Ci, którzy podchodzą ze znaczną dozą ostrożności do giełdy, mogą zbudować portfel zachowawczy. Wybierają te akcje, które wiążą się z niskim ryzykiem, co też niestety przekłada się na niższą stopę zwrotu z inwestycji. Parametr ten można oszacować, wyliczając iloraz wskaźnika kowariancji miesięcznej stopy zwrotu z akcji pojedynczej spółki i indeksu portfela rynkowego, a także wariancji stopy zwrotu z indeksu portfela rynkowego. Jednak jednym z najbardziej precyzyjnych jest sięgnięcie po miesięczne stopy zwrotu przy 5-letnim horyzoncie czasowym. Przy budowie własnego portfela inwestycyjnego warto wspomóc się parametrem beta. Dzięki niemu można świadomie zdecydować o tym, jakie spółki ująć w portfelu.